Varför sociala investeringar?

När vi investerar i varandra vinner samhället, individen, företagen och sociala entreprenörer.

Sveriges ekonomi växer och vi är rikare än någonsin förr. Samtidigt står vi inför stora samhälleliga utmaningar med ökande klyftor i samhället, ökat utanförskap och bristande integration av nyanlända. Med dessa utmaningar följer nya typer av samhällsproblem som kan vara svåra att lösa i befintliga strukturer eftersom de enda effektiva lösningarna kräver samarbete över förvaltningsgränserna, där investeringar i en förvaltning skapar besparingar längre fram i en annan.

Nya tider kräver nya lösningar och för att möta komplexa sociala utmaningar krävs ett nytt tänk för hur ideellt, offentligt och privat kan samverka.

Forskare och experter är överens om att vi behöver tänka i termer av sociala investeringar, där en ökad kostnad idag kan ge flerdubbelt större besparingar längre fram.
I praktiken handlar det om att arbeta för social och ekonomisk inkludering genom att arbeta förebyggande, främja sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Vi måste hitta nya former av samarbeten mellan samhällssektorer för både genomförande och finansiering. Och för att vi ska kunna försvara finansiering och satsningar på social innovation och förebyggande arbete måste kostnader vägas mot mätbara samhällsekonomiska utfall.

Sociala investeringar har sitt ursprung i den anglosaxiska världen där sociala investeringar, sociala utfallskontrakt och så kallade pay-for-performance-kontrakt skapat betydande vinster för både samhälle och medborgare.