Så fungerar sociala utfallskontrakt

Sociala utfallskontrakt – eller Social Impact Bonds – är ett kontrakt mellan en huvudman (oftast myndighet, kommun eller region) och en extern finansiär. Kontraktet är en överenskommelse om att finansiären bekostar en riktad insats för en utvald målgrupp i syfte att uppnå ett på förhand bestämt och mätbart resultat.

Ett konkret exempel är en insats riktad mot 200 unga vuxna i utanförskap med syfte att minst 50 procent ska ha fast arbete och förbättrad hälsa efter insatsens slut. Huvudmannen förbinder sig att betala tillbaka investerarens kostnad, plus premie, förutsatt att önskat resultat uppnås.

Fördelarna med sociala utfallskontrakt är flera. För det första undviks den budgetproblematik som ofta uppstår när offentlig förvaltning själv ska finansiera en innovativ insats för att lösa ett samhällsproblem. Det kan exempelvis vara svårt att motivera att utbildningsförvaltningen ska betala för en insats som sker i skolan, men som socialförvaltningen har mest att vinna på.

För det andra ökar viljan att prova nya arbetssätt, nya lösningar och nya modeller. Huvudmannen betalar ju bara för insatsen om den visar sig fungera!

Insatsen utformas dessutom alltid så att kostnaden för insatsen betydligt understiger de besparingar som kan förväntas om insatsen lyckas.
Vidare skapar sociala utfallskontrakt en marknad för sociala organisationer och sociala entreprenörer. Problemet för många sociala entreprenörer är att deras användarmålgrupp ofta har låg köpkraft samtidigt som offentlig sektor har svårt att estimera det värde de tillför och därmed motivera varför de skulle stå som köpare av tjänsten. Om den sociale entreprenören i stället är utförare, förmodligen en av flera, i ett socialt utfallskontrakt, betalar huvudmannen enbart om tjänsten bidrar till att uppnå resultat. Viljan att prova nytt ökar.

Ytterligare en vinst med sociala utfallskontrakt är att metoden – att systematiskt mäta och utvärdera effekter – hjälper både huvudmän och utförare att synliggöra effekterna av deras arbete med stora samhällsutmaningar. Istället för att berätta hur många miljoner som avsatts för att lösa ett problem kan vi tala om hur mycket vi som samhälle investerat för att uppnå en önskad utveckling, och dessutom kunna redovisa exakt hur insatsen föll ut!

VARFÖR SOCIALA INVESTERINGAR?